เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ***


*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่มาสอบคัดเลือก ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการการเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2561
 2.ประกาศเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก(ลำดับสำรอง)เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ลำดับสำรอง)เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) รุ่นที่ ๑ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม

*** การรายงานตัวและรายละเอียดต่าง ๆ ***
1. วันรับรายงานตัว วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
2. สถานที่รับรายงานตัว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23(BRU Complex) ชั้น 2
3. เวลารับรายงานตัว 08.30 - 12.00 น. ลำดับที่ 8 - 9
4. หากลำดับที่ 8 - 9 ไม่มารายงานตัว เวลา 13.00 - 16.30 น. จะเรียกลำดับถัดไปจนกว่าจะครบ
5. หลักฐานในการรายงานตัว ดูได้จากประกาศมหาวิทยาลัยด้านบน

*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) รุ่นที่ ๑ ประเภทรับตรงอิสระ ทุกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2561
 3.ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยและเอกสารแนบท้าย
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2561
 4.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 11 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 11 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet