เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป
ประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่


*** หมายเหตุ ***
1. รายงานตัววันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
2. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
3. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

หากไม่มารายงานตัวตาม วันและเวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 *** สำหรับผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ***
ประกาศมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ห้องสอบสัมภาษณ์

*** สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกสาขาใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ***
ประกาศมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้ที่ต้องเลือกสาขาวิชาใหม่
สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่ม สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่
*** จำนวนที่รับเพิ่ม จะแจ้งให้ทราบวันรายงานตัว และอาจมีรับเพิ่ม กรณีมีผู้สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว ***
ใบสมัครเลือกสาขาวิชาใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสาขาวิชา
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet