เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ปี 2562(ด่วนที่สุด)
 1.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ติดลำดับสำรองและผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่

1. รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2. รายชื่อผู้สอบติดลำดับสำรอง
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์
1. วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
2. เวลาสอบสัมภาษณ์ : 8.30 - 12.00 น.
3. ห้องสอบสัมภาษณ์ : คลิกที่นี่
รายละเอียดการเลือกสาขาวิชาใหม่
1. ผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่ : รายชื่อผู้ติดลำดับสำรองและผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่ เท่านั้น
*** หากผู้ติดลำดับสำรองใช้สิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่ ถือว่าสละสิทธิ์ในลำดับสำรอง ***
2. วันที่เลือกสาขาวิชาใหม่ : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
3. เวลาเลือกสาขาวิชาใหม่ : 8.30 - 12.00 น.
4. วันเวลาสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.
5. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : แจ้งให้ทราบตอนเลือกสาขาวิชาใหม่
6. สาขาวิชาและจำนวนรับ : คลิกที่นี่
หมายเหตุ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2562
 2.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา (สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ) ปี 2562(ด่วนที่สุด)
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา มีการสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ ประจําปีการศึกษา 2562

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับแก้ไข)

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ (ฉบับแก้ไข)

3. ใบสมัครด้วยตนเอง

4. คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (Rajabhat complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 3.คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562(ด่วนที่สุด)
 คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร และโรงเรียนและครูแนะแนว
คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet