เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเอกสารแนบท้ายประกาศ
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กรณีที่สาขาวิชาที่มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่ถึง 20 คน ให้เลือกสาขาวิชาใหม่แทน ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. วันเวลารายงานตัว : วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
5. สถานที่รายงานตัว : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. วันเวลาปฐมนิเทศ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
7. สถาที่ปฐมนิเทศ : ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. คู่มือการใช้งานการสมัคร : คลิกที่นี่
หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2562
 2.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2562
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. กำหนดการรับสมัครอย่างละเอียดและค่าธรรมเนียมรับสมัคร : คลิกที่นี่
4. คู่มือการใช้งานการสมัคร : คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2562
 3.คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562(ด่วนที่สุด)
 คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร และโรงเรียนและครูแนะแนว
คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet