เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.!!! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับสมัครระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)
4. การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 8 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 5 สิงหาคม 2562
3. สอบคัดเลือก : วันที่ 10 สิงหาคม 2562
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 14 สิงหาคม 2562
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ : วันที่ 17 สิงหาคม 2562
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2562
 2.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
1. สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม 2562 (เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของมหาวิทยาลัย)
3. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก : วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา : วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)
- สอบข้อเขียนวัดแววความเป็นครู เวลา 9.00 - 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น.
6. การประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
7. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ : วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร Rajabhat Complex ชั้น 2
8. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคารอเนกคุณาคาร Rajabhat Complex ชั้น 2
 ประกาศโดย   สำนักงานคณะครุศาสตร์   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2562
 3.!!! ขยายเวลาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และเอกสารแนบท้ายประกาศ
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 3 สิงหาคม 2562 4. วันเวลารายงานตัว : วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
5. สถานที่รายงานตัว : ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6. วันเวลาปฐมนิเทศ : วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
7. สถาที่ปฐมนิเทศ : ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวิชราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8. คู่มือการใช้งานการสมัคร : คลิกที่นี่
หมายเหตุ หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2562
 4.คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562(ด่วนที่สุด)
 คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร และโรงเรียนและครูแนะแนว
คู่มือระบบ TCAS ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet