เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 66(ด่วนที่สุด)
 1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
*** การรายงานตัวและรายละเอียด ***
1. วันรับรายงานตัว : วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
2. เวลารับรายงานตัว : 8.30 - 12.00 น.
3. สถานที่รับรายงานตัว : ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat complex อาคาร 23)
4. ค่าใช้จ่ายและหลักฐานการรับรายงานตัว : ดูได้จากประกาศด้านบน
5. การปฐมนิเทศ : วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

6. เวลาปฐมนิเทศ : 13.00 - 16.00 น.
7. สถานที่ปฐมนิเทศ : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2566
 2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก
*** การรายงานตัวและปฐมนิเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ***
1. วันรับรายงานตัว : วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
2. เวลารับรายงานตัว : 09.00 - 12.00 น.
3. สถานที่รับรายงานตัว : ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
4. ค่าใช้จ่ายและหลักฐานการรับรายงานตัว : ดูได้จากประกาศด้านบน
5. การปฐมนิเทศ : วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

6. เวลาปฐมนิเทศ : 13.00 - 17.00 น.
7. สถานที่ปฐมนิเทศ : ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet