เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560

*** การรายงานตัวและรายละเอียดต่าง ๆ ***
1. วันรับรายงานตัว วันพุธที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
2. สถานที่รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เวลารับรายงานตัว 08.30 - 12.00 น.
4. หลักฐานและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูได้จากประกาศด้านบน

*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาสอบวัดความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะด้านของสาขาวิชา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3 ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2560
 4.ประกาศขยายเวลาการรับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับตรง 2560
 ประกาศขยายเวลาการรับรายงานตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว

*** การรายงานตัวและรายละเอียดต่าง ๆ ***
1. วันรับรายงานตัว วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
2. สถานที่รับรายงานตัว ณ กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. เวลารับรายงานตัว 08.30 - 15.30 น.
4. หลักฐานและค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ดูได้จากประกาศด้านบน

*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet