เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ :
1. สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
3. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
4. เวลา 9.00 - 15.00 น.
 ประกาศโดย   สำนักงานคณะครุศาสตร์   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2561
 2.ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยและเอกสารแนบท้าย
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2561
 3.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 11 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561
ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 11 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet