เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1 ปี 2561(ด่วนมาก)
 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ 1/1) ประจําปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสมัครและตัวอย่าง
ปฏิทินการรับสมัคร

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet