เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคปกติ รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครูและความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล
3.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์และพยาบาลศาสตร์
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครูและความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินวัดแววความเป็นครู
2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินความถนัดเชิงวิชาชีพพยาบาล
ห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2.ห้องสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ
2.ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทุกคน ให้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันสอบสัมภาษณ์ที่ห้องสอบตามที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบหรือรับก่อนวันสอบได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอเนกคุณากร ชั้น 2 (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3. ผู้สมัครที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2563
 2.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย
3. ใบสมัคร
4. แบบฟอร์มแฟ้ม
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครผ่านครูแนะแนว : วันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2563
2. สมัครออนไลน์ : วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2563
3. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2 - 25 พฤศจิกายน 2563 อาคาร 23 ชั้น 2
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

5. วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบวัดแววความเป็นครู
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

09.00 -11.00 น สอบความถนัดทางวิชาชีพ
11.00 -12.00 น ประเมินสุขภาพจิต
13.00 น เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 2 ธันวาคม 2563
7. รายงานตัว : วันที่ 6 ธันวาคม 2563
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet