เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 35(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัว
3. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว

*** การรายงานตัวและปฐมนิเทศ รายละเอียดต่าง ๆ ***
1. วันรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
2. สถานที่รับรายงานตัว ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 BRU COMPLEX)
3. เวลารับรายงานตัว 08.30 - 12.00 น.
4. ปฐมนิเทศเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 BRU COMPLEX)
5. หลักฐานในการรายงานตัว ดูได้จากประกาศมหาวิทยาลัยด้านบน

*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
 2.การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 การรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)

*** กำหนดการรับสมัคร ***
สมัครออนไลน์ : วันที่ 15 มีนาคม 2563 - 5 กรกฎาคม 2563
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2563
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet