เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดการสอบ
1. วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
2. เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 - 12.00 น.
3. ห้องสอบ : ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 13 ชั้น 2
* หมายเหตุ * ผู้สมัครที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2567
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท
4. ประกาศมหาวิทยาลัยและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
5. ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท(เพิ่มเติม)
6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท(เพิ่มเติม)
รายละเอียดการสอบ
1. วันที่สอบสัมภาษณ์ : 25 พฤษภาคม 2564
2. เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 - 16.00 น.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ปริญญาโท) มีสอบข้อเขียน 09.00 - 12.00 น.
3. ห้องสอบ : ดูได้จากประกาศด้านบน
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว : 28 พฤษภาคม 2567
5. วันรายงานตัว - วันปฐมนิเทศ : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่ 08.00 - 12.00 น./ บ่ายปฐมนิเทศนักศึกษา
* หมายเหตุ * ผู้สมัครที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2567
 3.รับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
 1.ประกาศมหาวิทยาลัย
2.เอกสารแนบท้าย
3.ใบรับรองแพทย์
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 22 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 23 ชั้น 2
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
3. การสอบสัมภาษณ์และประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะพยาบาล ชั้น 2 อาคาร 13
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัว : วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
5. รายงานตัว : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex อาคาร 23)

หมายเหตุ: ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกกรณี
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2567
 4.รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 15 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2567
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 15 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
3. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
4. วันรายงานตัว : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
5. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
*** หมายเหตุ ***
1. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสำหรับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน
3. เมื่อผู้สมัครชำระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ ยกเว้นกรณีลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะได้รับเงินค่าประกันของเสียหาย
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet