เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรีศึกษา)
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 10 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2565
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 10 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2565
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 2 มิถุนายน 2565
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
5. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 8 มิถุนายน 2565
6. วันรายงานตัว - วันปฐมนิเทศ : ให้ดูประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2565
 2.ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย
3. ใบสมัคร

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2565
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2565
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
3. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
4. วันรายงานตัว : วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
5. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
* หมายเหตุ * ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet