เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศขยายเวลารายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 65(ด่วนที่สุด)
 1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
*** การรายงานตัวและรายละเอียด ***
1. วันรับรายงานตัว : วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
2. เวลารับรายงานตัว : 8.30 - 15.00 น.
3. สถานที่รับรายงานตัว : ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2
4. ค่าใช้จ่ายและหลักฐานการรับรายงานตัว : ดูได้จากประกาศด้านบน
*** หมายเหตุ ***
ผู้ที่ไม่รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2565
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet