เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 ภาค กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 15 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2567
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 15 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2567
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
3. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
4. วันรายงานตัว : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
5. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex)
*** หมายเหตุ ***
1. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนสำหรับสาขาวิชาที่มีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน
3. เมื่อผู้สมัครชำระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ ยกเว้นกรณีลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะได้รับเงินค่าประกันของเสียหาย
 ประกาศโดย   งานรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2567
 2.รับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ :
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 11 - 30 มีนาคม 2567
นักศึกษาไทย => วันที่ 11 มีนาคม - 8 เมษายน 2567
2. สมัครด้วยตนเอง :
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 11 มีนาคม - 3 เมษายน 2567
นักศึกษาไทย => วันที่ 11 มีนาคม - 22 เมษายน 2567
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 8 เมษายน 2567
นักศึกษาไทย => วันที่ 28 เมษายน 2567
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ :
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 20 เมษายน 2567
นักศึกษาไทย => วันที่ 11 พฤษภาคม 2567
5. ประกาศผลการคัดเลือก :
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 25 เมษายน 2567
นักศึกษาไทย => วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
6. วันรายงานตัว : 25 พฤษภาคม 2567
7. วันปฐมนิเทศ :
นักศึกษาไทย => วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
นักศึกษาต่างประเทศ => วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2567
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet