เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โควตาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์) ประจำปีการศึกษา 2566
ขั้นตอนและรายละเอียดการรายงานตัว
1. วันรับรายงานตัว : วันที่ 18-31 มีนาคม 2566
2. เวลารับรายงานตัว : 8.30 - 14.00 น.
3. สถานที่รับรายงานตัว : อาคาร 23 ชั้น 2
4. ค่าใช้จ่ายและหลักฐานการรับรายงานตัว : ดูได้จากประกาศด้านบน
* หมายเหตุ * ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2566
 2.รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
2. เอกสารแนบท้าย

*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2566
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
3. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
4. วันรายงานตัว : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 23 ชั้น 2
5. วันปฐมนิเทศ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 2 (Rajabhat Complex)
* หมายเหตุ * ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานรับสมัคร   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2566
 3.รับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาโท)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และรายละเอียดเพิ่มเติม(ระดับปริญญาเอก)
*** กำหนดการรับสมัคร ***
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2566
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 22 เมษายน 2566
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 28 เมษายน 2566
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
5. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. วันรายงานตัว - วันปฐมนิเทศ : ให้ดูประกาศผลการสอบคัดเลือก
 ประกาศโดย   สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet