เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน7 ส.ค. 2560 8:00 น.7 ส.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 11 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 21 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 31 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 41 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 พ.ค. 2560 8:00 น.12 พ.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 ส.ค. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 ส.ค. 2560 8:00 น.8 ก.ย. 2560 15:30 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา20 พ.ย. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)26 ส.ค. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 16:00 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค30 ส.ค. 2560 8:00 น.30 ส.ค. 2560 16:00 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์9 ก.ย. 2560 8:00 น.13 ต.ค. 2560 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด9 ก.ย. 2560 8:00 น.13 ต.ค. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค2 ต.ค. 2560 8:00 น.6 ต.ค. 2560 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค4 ธ.ค. 2560 8:00 น.15 ธ.ค. 2560 16:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet