เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน3 ส.ค. 2558 3 ส.ค. 2558
-วันรับบัตรลงทะเบียนเรียน5 ส.ค. 2558 8:00 น.5 ส.ค. 2558 16:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE3 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ชั้นปี 13 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ชั้นปี 23 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ชั้นปี 33 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ชั้นปี 43 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ3 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา3 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 ส.ค. 2558 8:00 น.26 ส.ค. 2558 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา3 ส.ค. 2558 8:00 น.21 ส.ค. 2558 16:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ส.ค. 2558 8:00 น.21 ส.ค. 2558 16:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา3 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด3 ส.ค. 2558 8:00 น.6 ธ.ค. 2558 23:59 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร3 ส.ค. 2558 8:00 น.4 ก.ย. 2558 15:30 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา3 ส.ค. 2558 8:00 น.20 พ.ย. 2558 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)22 ส.ค. 2558 8:00 น.20 พ.ย. 2558 16:00 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค26 ส.ค. 2558 26 ส.ค. 2558
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์5 ก.ย. 2558 8:30 น.6 ต.ค. 2558 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด5 ก.ย. 2558 8:00 น.6 ต.ค. 2558 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค28 ก.ย. 2558 8:00 น.2 ต.ค. 2558 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค30 พ.ย. 2558 8:00 น.11 ธ.ค. 2558 16:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 ส.ค. 2558 20:58 น.31 ธ.ค. 2558 20:58 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet