เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน9 ม.ค. 2560 8:00 น.9 ม.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE28 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 128 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 228 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 328 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 426 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ28 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา28 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 ธ.ค. 2559 8:00 น.5 ก.พ. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา28 ธ.ค. 2559 8:00 น.30 ม.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 ธ.ค. 2559 8:00 น.30 ม.ค. 2560 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา9 ม.ค. 2560 8:00 น.30 ม.ค. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด9 ธ.ค. 2559 8:00 น.8 พ.ค. 2560 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร9 ม.ค. 2560 8:00 น.10 ก.พ. 2560 15:30 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา9 ม.ค. 2560 8:00 น.28 เม.ย. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)31 ม.ค. 2560 8:00 น.28 เม.ย. 2560 16:00 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค1 ก.พ. 2560 8:00 น.1 ก.พ. 2560 16:00 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์11 ก.พ. 2560 8:00 น.8 มี.ค. 2560 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด11 ก.พ. 2560 8:00 น.8 มี.ค. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค6 มี.ค. 2560 8:00 น.10 มี.ค. 2560 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค8 พ.ค. 2560 8:00 น.19 พ.ค. 2560 16:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา27 ส.ค. 2558 20:58 น.31 ธ.ค. 2558 20:58 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet