เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน7 ส.ค. 2560 8:00 น.7 ส.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 ส.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 17 ส.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 22 ส.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 32 ส.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ชั้นปี 431 ก.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ2 ส.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา31 ก.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ก.ค. 2560 8:00 น.1 ก.ย. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา7 ส.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด31 ก.ค. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 ส.ค. 2560 8:00 น.8 ก.ย. 2560 15:30 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา20 พ.ย. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)26 ส.ค. 2560 8:00 น.20 พ.ย. 2560 18:00 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค30 ส.ค. 2560 8:00 น.30 ส.ค. 2560 16:00 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์9 ก.ย. 2560 8:00 น.13 ต.ค. 2560 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด9 ก.ย. 2560 8:00 น.13 ต.ค. 2560 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค2 ต.ค. 2560 8:00 น.6 ต.ค. 2560 16:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค4 ธ.ค. 2560 8:00 น.15 ธ.ค. 2560 16:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา24 ก.ค. 2560 9:33 น.31 ม.ค. 2561 9:33 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet