เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน6 มิ.ย. 2566 8:00 น.6 มิ.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 11 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 21 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 31 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 41 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ1 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา1 ก.พ. 2566 8:00 น.10 ก.พ. 2566 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา6 มิ.ย. 2566 8:00 น.27 มิ.ย. 2566 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค30 มิ.ย. 2566 13:30 น.30 มิ.ย. 2566 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 มิ.ย. 2566 8:00 น.6 ก.ค. 2566 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7 ก.ค. 2566 8:00 น.7 ส.ค. 2566 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)28 มิ.ย. 2566 8:00 น.15 ก.ย. 2566 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา6 มิ.ย. 2566 8:00 น.15 ก.ย. 2566 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค24 ก.ค. 2566 8:00 น.27 ก.ค. 2566 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค26 ก.ย. 2566 8:00 น.6 ต.ค. 2566 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด6 มิ.ย. 2566 8:00 น.15 ก.ย. 2566 16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet