เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน25 ต.ค. 2565 8:00 น.25 ต.ค. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE20 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 120 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 220 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 320 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปี 420 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ20 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา20 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 ต.ค. 2565 8:00 น.16 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา20 ต.ค. 2565 8:00 น.14 พ.ย. 2565 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา25 ต.ค. 2565 8:00 น.14 พ.ย. 2565 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค25 พ.ย. 2565 13:30 น.25 พ.ย. 2565 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 ต.ค. 2565 8:00 น.24 พ.ย. 2565 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์25 พ.ย. 2565 8:00 น.27 ธ.ค. 2565 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)15 พ.ย. 2565 8:00 น.3 ก.พ. 2566 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา25 ต.ค. 2565 8:00 น.3 ก.พ. 2566 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค19 ธ.ค. 2565 8:00 น.23 ธ.ค. 2565 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค20 ก.พ. 2566 8:00 น.3 มี.ค. 2566 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด20 ต.ค. 2565 8:00 น.19 ก.พ. 2566 16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet