เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
5563604
Highway Engineering
วิศวกรรมการทาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:50dbbb8fab17e
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:29-12:101863C16-15-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
สำรองให้:เทคโนโลยีก่อสร้าง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 60 หมู่เรียน เทคโนฯ ก่อสร้าง หมู่ 1 : เทคโนโลยีก่อสร้าง15-14-1
คำอธิบายรายวิชา
ระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ่งแยกประเภทของทางหลวง มาตรฐานทางโดยทั่วไป มาตรฐานทางหลวง ระบบการขนส่งในทางหลวง การออกแบบ โครงสร้างทาง วัสดุก่อสร้างทาง ปฏิบัติการทดสอบและมาตรฐานเกณฑ์กำหนดของวัสดุสำหรับก่อสร้างถนนและทางหลวง วิธีการก่อสร้างทาง วิธีการซ่อมและบำรุงรักษาทางและไหล่ทาง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet