เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1552122
Chinese II
ภาษาจีน 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา:5126dd238ed2d
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:30250402C44-43-1 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ43-43-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 151007
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230407
  02 จ. 09:29-12:10250401C45-42-3 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ39-38-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230407
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20308
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้รูปประโยคสำคัญทั้งหมดของภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน และเขียนบทสนทนาภาษาจีนและใช้ภาษาจีนสื่อสารพูดคุยกับเจ้าของภาษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั่วไปได้

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet