เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1114207
Thai Music Analysis
การวิเคราะห์เพลงไทย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-11:20210201C20-17-3 
อาจารย์: ดร.เฉลิมกิต เข่งแก้ว
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)20-17-3
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่างๆ เช่น วรรคเพลง บันไดเสียง ลูกตก ทิศทางการเคลื่อนที่ของทำนองเพลง รูปแบบจังหวะ คีตลักษณ์ เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet