เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1064201
Educational Administration and Educational Quality Assurance
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-16:20151201C29-29-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา29-29-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  02 จ. 07:49-11:20210202C30-27-3 
อาจารย์: ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)30-27-3
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการสื่อสารมวลชน
  03 จ. 07:49-11:20151202C26-26-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา26-26-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  04 อ. 07:49-11:20210201C20-17-3 
อาจารย์: ดร.สาธิตา จอกโคกกรวด
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)20-17-3
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการสื่อสารมวลชน
  05 พฤ. 07:49-11:20151402C29-29-0 
อาจารย์: ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา29-29-0
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายเศรษฐศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการบริหาร วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ การตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet