เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1004101
Teaching Practicum I
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/สาขาวิชา
หน่วยกิต1(0-0-80)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-17:10151201C29-29-0 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา นวนสาย
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา29-29-0
  02 ศ. 06:59-11:20210202C30-27-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)30-27-3
  03 พฤ. 06:59-11:20151202C26-26-0 
อาจารย์: อาจารย์บัญชา นวนสาย
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา26-26-0
  04 พ. 13:49-18:10210201C20-17-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)20-17-3
  05 จ. 06:59-11:20260505C29-29-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเกียรติ สมญาติ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 62 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา29-29-0
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษา สังเกตการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบการให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet