เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4113304
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 08:39-12:10131 - LC 7C7-7-0 
อาจารย์: อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน
สำรองให้:สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สถิติประยุกต์ หมู่ 1 : สถิติประยุกต์7-7-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1949
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151207
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet