เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4133304
การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 08:39-12:10CIT 101/1C7-7-0 
อาจารย์: อาจารย์พิชิต วันดี
สำรองให้:สถิติประยุกต์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สถิติประยุกต์ หมู่ 1 : สถิติประยุกต์7-7-0
สอบกลางภาค: 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240707
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 20406
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet