เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4114301
สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-17:10131 - LC 7C10-10-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา อารมณ์
สำรองให้:สถิติประยุกต์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน สถิติประยุกต์ หมู่ 1 : สถิติประยุกต์10-10-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150408
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนสาขารัฐฯ | 623
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet