เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4091101
Fundamental Mathematics
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-11:20230401C51-49-2 
อาจารย์: อาจารย์วิชญาพร จันทะนันท์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-47-1
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  02 จ. 12:59-15:30230402C49-47-2 
อาจารย์: อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-47-2
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet