เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4131401
Information Technology Fundamentals
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-16:20230401C49-48-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-47-1
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน
  02 จ. 07:49-11:20230402C50-48-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-47-2
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 - 11:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet