เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4131301
Principles of Computer Programming
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:20230401C57-54-3 
อาจารย์: ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-47-1
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  02 พ. 13:49-17:10230402C49-48-1 
อาจารย์: ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-48-1
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet