เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4131403
Computer Platform Technology
เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20230401C48-45-3 
อาจารย์: อาจารย์กิตติคุณ บุญเกตุ
อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-45-3
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  02 อ. 12:59-16:20230402C49-48-1 
อาจารย์: อาจารย์กิตติคุณ บุญเกตุ
อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-48-1
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet