เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4134902
Seminar in Information Technology
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 16:19-19:00CIT 101/1C45-19-26 
อาจารย์: อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
ดร.แสงดาว นพพิทักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ29-8-21
  02 อ. 16:19-19:00CIT 203C47-19-28 
อาจารย์: อาจารย์เก่ง จันทร์นวล
อาจารย์นพพล เชาวนกุล
ดร.เปรม อิงคเวชชากุล
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ28-10-18
  03 อ. 16:19-19:00CIT 201C55-33-22 
อาจารย์: อาจารย์พิชิต วันดี
อาจารย์นิธินันท์ มาตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ26-10-16
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet