เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4134901
Special Topics in Information Technology
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-17:10CIT 101/2C41-12-29 
อาจารย์: อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ27-5-22
สอบกลางภาค: 26 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240709
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230506
  02 พ. 13:49-17:10CIT 101/1C37-15-22 
อาจารย์: ดร.เปรม อิงคเวชชากุล
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ27-6-21
สอบกลางภาค: 26 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240709
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230506
  03 พ. 13:49-17:10CIT 101/3C75-42-33 
อาจารย์: อาจารย์ศิโรรัตน์ สายปัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ22-13-9
สอบกลางภาค: 26 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 210201
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 1831
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อา. 12:59-16:20CIT 201C99-8-91 
อาจารย์: อาจารย์ศิโรรัตน์ สายปัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 35 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกชั้นปี
8-7-1
91-1-90
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230404
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 บรรยาย | 230404
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet