เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4133212
Multimedia Creation and Production
การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 07:49-11:20CIT 101/1C95-39-56 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
30-13-17
32-12-20
29-10-19
สอบกลางภาค: 25 ก.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 221006
สอบปลายภาค: 2 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1968
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 ส. 07:59-11:20CIT 201C99-6-93 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 35 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกชั้นปี
8-6-2
91-0-91
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย | 230404
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230404
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet