เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4133213
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20CIT 201C86-43-43 
อาจารย์: อาจารย์นิธินันท์ มาตา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
28-11-17
29-15-14
26-14-12
สอบกลางภาค: 4 ส.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 ห้องเรียน
  02 พฤ. 16:19-19:50N/AC1-1-0 
อาจารย์: อาจารย์นิธินันท์ มาตา
หมายเหตุ: เปิดเพิ่ม
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อา. 12:59-16:20CIT 101C20-10-10 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 34 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกชั้นปี
5-3-2
94-7-87
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet