เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3582201
Database Management Systems
ระบบจัดการฐานข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-12:10240206C51-50-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ51-50-1
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 220503
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 210303
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet