เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4082104
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 06:59-09:30Fitness 2C31-29-2 
อาจารย์: อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา31-29-2
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:00 ห้องเรียน
  02 จ. 09:29-12:10Fitness 2C30-28-2 
อาจารย์: อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา30-28-2
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:00 ห้องเรียน
  03 พฤ. 09:29-12:10BRU DOME 1C33-31-2 
อาจารย์: อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 3 : วิทยาศาสตร์การกีฬา33-31-2
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:00 บรรยาย
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet