เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4132202
Internet Technology
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20135 - LC 11C38-30-8 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ37-30-7
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250608
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 221009
  02 จ. 08:39-12:10CIT 101/1C42-37-5 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ41-36-5
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย | 230505
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียน | 220604
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet