เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1111501
ทฤษฎีดนตรีตะวันตก
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต2(1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 06:59-09:30210201C21-21-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)21-21-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 - 15:30 ห้องเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม 1
  02 พฤ. 12:59-15:3014224C12-12-0 
อาจารย์: ดร.ธนพล ตีรชาติ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)12-12-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 - 15:30 ห้องเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม 2
  03 พ. 09:29-12:10210202C21-21-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)21-21-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 - 15:30 ห้องเรียนการท่องเที่ยวและโรงแรม 2
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet