เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1051101
จิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-16:201953C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  02 พฤ. 12:59-16:20210201C21-21-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)21-21-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
  03 พ. 13:49-17:1014224C12-12-0 
อาจารย์: ดร.ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)12-12-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
  04 อ. 12:59-16:20151402C26-26-0 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา26-26-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  05 จ. 07:49-11:201954C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด
  06 อ. 07:49-11:20151405/1C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา25-25-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  07 พฤ. 07:49-11:20210202C21-21-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)21-21-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet