เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001302
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20230504C53-51-2 
อาจารย์: ดร.พิสมัย ประชานันท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 1 : รัฐประศาสนศาสตร์51-49-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย
  02 พ. 13:49-17:10250604C47-40-7 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
สำรองให้:ศิลปะดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปะดิจิทัล หมู่ 1 : ศิลปะดิจิทัล
ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
34-27-7
13-13-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  03 พ. 13:49-17:10230407C50-47-3 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย50-47-3
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  04 พฤ. 12:59-16:20250701C36-32-4 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา อารมณ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ36-32-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  05 ศ. 08:39-12:10230509C55-49-6 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ53-48-5
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  06 อ. 12:59-16:20220504C64-60-4 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม64-60-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  07 จ. 08:39-12:10250708C36-22-14 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์36-22-14
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  22 ศ. 08:39-12:10250702C36-32-4 
อาจารย์: ดร.จตุพร ดอนโสม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ36-32-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  23 พฤ. 12:59-16:20250703C36-33-3 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 3 : ภาษาอังกฤษ36-33-3
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  24 พฤ. 08:39-12:10230505C52-49-3 
อาจารย์: ดร.พิสมัย ประชานันท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 2 : รัฐประศาสนศาสตร์52-49-3
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย
  25 พ. 13:49-17:10230506C49-45-4 
อาจารย์: อาจารย์วิศวมาศ ปาลสาร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน รัฐประศาสนศาสตร์ หมู่ 3 : รัฐประศาสนศาสตร์49-45-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย
  26 พฤ. 12:59-16:20250709C43-29-14 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
37-24-13
5-4-1
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  27 อ. 08:39-12:10230510C52-47-5 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ52-47-5
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  28 อ. 07:49-11:20220909C44-44-0 
อาจารย์: ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
สำรองให้:นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นวัตกรรมอาหารฯ หมู่ 1 : นวัตกรรมอาหารและแปรรูป
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
15-15-0
14-14-0
15-15-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  31 จ. 12:59-16:20230408C53-53-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์53-53-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์
  32 จ. 08:39-12:1020404C45-45-0 
อาจารย์: ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา45-45-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 บรรยาย
  33 พฤ. 07:49-11:20230401C49-47-2 
อาจารย์: ดร.เมษยา บุญลีลา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ48-46-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  34 พฤ. 07:49-11:2020307C50-45-5 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์
ดุริยางคศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
37-37-0
8-8-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
  35 พ. 08:39-12:1020301C42-42-0 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีการประมง หมู่ 1 : เทคโนโลยีการประมง
34-34-0
8-8-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
  36 ศ. 07:49-11:20220306C38-37-1 
อาจารย์: ดร.เมษยา บุญลีลา
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1 : สาธารณสุขศาสตร์38-37-1
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  38 พฤ. 12:59-16:2020308C36-35-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 2 : สัตวศาสตร์36-35-1
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี
  39 พฤ. 07:49-11:2020406C46-46-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา46-46-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  40 พ. 07:49-11:20220307C38-38-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 : สาธารณสุขศาสตร์38-38-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด
  41 จ. 12:59-16:20220603C37-37-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา อารมณ์
สำรองให้:สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 3 : สาธารณสุขศาสตร์37-37-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  42 อ. 07:49-11:20230402C50-48-2 
อาจารย์: ดร.เมษยา บุญลีลา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ49-47-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  10 พ. 08:39-12:10151007C34-32-2 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย34-32-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  11 พฤ. 08:39-12:10210302C49-42-7 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
ทุกชั้นปี
24-20-4
20-20-0
48-1-47
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  12 อ. 08:39-12:101955C33-31-2 
อาจารย์: ดร.สรรเพชร เพียรจัด
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา33-31-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  13 จ. 12:59-16:20151106C38-36-2 
อาจารย์: ดร.สรรเพชร เพียรจัด
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ34-33-1
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  14 ศ. 08:39-12:10150406C32-28-4 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป32-28-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  15 อ. 08:39-12:10260502C28-24-4 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา28-24-4
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  16 อ. 08:39-12:10151008C34-32-2 
อาจารย์: อาจารย์เชาวฤทธิ์ โสภักดี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย34-32-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  17 พ. 08:39-12:10151107C30-30-0 
อาจารย์: อาจารย์ชลาวัล วรรณทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ30-30-0
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  18 จ. 08:39-12:101956C32-30-2 
อาจารย์: ดร.สรรเพชร เพียรจัด
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา32-30-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
  19 พ. 08:39-12:10150407C30-25-5 
อาจารย์: อาจารย์ธนพล รามฤทธิ์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป30-25-5
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคาร
  21 พ. 08:39-12:10260503C28-26-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา28-26-2
สอบกลางภาค: 2 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet