เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001401
Sciences for Life Quality Development
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2565 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 08:39-11:20250609C35-34-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง งาหอม
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
25-25-0
7-7-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  03 อ. 12:59-15:30230507C54-54-0 
อาจารย์: อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์54-54-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  04 พฤ. 08:39-11:2013401C43-42-1 
อาจารย์: อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์43-42-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  05 จ. 08:39-11:20230403C61-60-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง งาหอม
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย58-58-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  06 พฤ. 12:59-15:30230404C52-52-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ52-52-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  07 พ. 08:39-11:20250607C47-47-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ47-47-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  08 พ. 13:49-16:20230406C55-53-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเรือง งาหอม
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การพัฒนาสังคม หมู่ 1 : การพัฒนาสังคม53-53-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  33 พ. 09:29-12:10230405C52-52-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา มณีทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ52-52-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  34 พ. 13:49-16:20250608C47-46-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ47-46-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
  35 อ. 09:29-12:10230507C53-53-0 
อาจารย์: อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์53-53-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 บรรยาย
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  09 อ. 08:39-11:20151005C32-32-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  10 พฤ. 12:59-15:301943-1C32-31-1 
อาจารย์: อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์32-31-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  11 พฤ. 09:29-12:101933C32-32-0 
อาจารย์: ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ
  12 ศ. 08:39-11:20150503/1C23-22-1 
อาจารย์: ดร.สุกัญญา ทองขัน
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์23-22-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  13 พฤ. 08:39-11:20151405/1C25-25-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด
  14 อ. 08:39-11:201953C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์กรกช ศิลปกอบ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  15 อ. 12:59-15:30210201C50-47-3 
อาจารย์: อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีตะวันตก)
ดุริยางคศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
21-21-0
21-21-0
8-5-3
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  17 ศ. 08:39-11:20151205/1C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์กรกช ศิลปกอบ
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการเงินและการธนาคารฃ
  18 พฤ. 08:39-11:20151105/1C32-32-0 
อาจารย์: อาจารย์สิริณี จิรเจษฎา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  19 อ. 12:59-15:301968C32-32-0 
อาจารย์: ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป32-32-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  20 อ. 08:39-11:20151402C26-26-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิมา จันทร์นวล
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา26-26-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  21 อ. 08:39-11:201032C30-30-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา30-30-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  22 อ. 12:59-15:30151105/2C31-31-0 
อาจารย์: อาจารย์สิริณี จิรเจษฎา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  23 อ. 12:59-15:30151405/2C25-25-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์
สำรองให้:นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  24 จ. 12:59-15:30151205/2C31-31-0 
อาจารย์: ดร.สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องประชุมช่อกล้วยฟ้า
  25 พ. 08:39-11:201954C31-31-0 
อาจารย์: อาจารย์วิชญาพร จันทะนันท์
อาจารย์สมภพ กาญจนะ
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการตลาด
  26 จ. 12:59-15:30151006C31-31-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  27 พฤ. 08:39-11:201969C31-30-1 
อาจารย์: อาจารย์กรกช ศิลปกอบ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป31-30-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  28 พฤ. 08:39-11:20150503/2C34-34-0 
อาจารย์: ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 2 : ฟิสิกส์
ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)
22-22-0
12-12-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ
  29 จ. 16:19-19:00151402C25-25-0 
อาจารย์: อาจารย์สมภพ กาญจนะ
อาจารย์วิชญาพร จันทะนันท์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา25-25-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  30 จ. 12:59-15:301033C30-29-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา29-28-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  31 อ. 08:39-11:201944C32-31-1 
อาจารย์: อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์32-31-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน
  32 จ. 12:59-15:301934C31-31-0 
อาจารย์: ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย31-31-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet