เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001105
Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 09:29-12:10230509C45-38-7 
อาจารย์: อาจารย์ชวิศ สีหานาม
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
23-18-5
20-18-2
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 151005
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151006
  03 พ. 09:29-12:10250401C57-53-4 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
28-27-1
28-25-3
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  05 จ. 12:59-15:30230509C47-42-5 
อาจารย์: อาจารย์ชวิศ สีหานาม
สำรองให้:นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นวัตกรรมอาหารฯ หมู่ 1 : นวัตกรรมอาหารและแปรรูป
ศิลปะและการออกแบบ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ศิลปะและการออกแบบ หมู่ 1 : ศิลปะและการออกแบบ
27-26-1
20-16-4
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20402
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
  08 พ. 13:49-16:20250402C68-66-2 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำรองให้:บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี
บัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี
33-32-1
35-34-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  09 จ. 09:29-12:10250402C80-67-13 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
การสื่อสารมวลชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การสื่อสารมวลชน หมู่ 1 : การสื่อสารมวลชน
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การเงินและการธนาคาร หมู่ 1 : การเงินและการธนาคาร
21-21-0
31-28-3
12-8-4
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  12 พฤ. 12:59-15:30250401C70-65-5 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
สำรองให้:การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด
การตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 2 : การตลาด
32-31-1
33-31-2
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายสถาปัตย์ | 1873
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  13 พฤ. 09:29-12:10250401C66-65-1 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 : การจัดการ
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 2 : การจัดการ
33-33-0
33-32-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  14 พ. 09:29-12:10250402C58-55-3 
อาจารย์: อาจารย์ชวิศ สีหานาม
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดุริยางคศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
51-50-1
7-5-2
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250806
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  16 อ. 09:29-12:10250401C65-63-2 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
สำรองให้:การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
37-35-2
28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet