เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1113203
Variations in Thai Music
การแปรทำนองเพลงไทย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 08:39-12:10210201C14-13-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)14-13-1
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 220909
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250606
  02 ศ. 08:39-12:10N/AC1-1-0 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
หมายเหตุ: เปิดเพิ่ม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแปรทานองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจากทำนองหลัก ความกลมกลืนในการแปรทานองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดในการบรรเลงรวมวงแต่ละประเภท ศึกษาเทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละประเภท เข้าใจในระบบโครงสร้างของเสียงเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งวิธีการปรับวงในรูปแบบต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet