เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
1114715
Angkalung Ensemble Practice
ปฏิบัติรวมวงอังกะลุง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-17:10210201C60-25-35 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 2 : ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 : ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ภาษาอังกฤษ หมู่ 2 : ภาษาอังกฤษ
นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 1 : นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นาฏศิลป์ หมู่ 2 : นาฏศิลป์
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 1 : พลศึกษา
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พลศึกษา หมู่ 2 : พลศึกษา
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 1 : สังคมศึกษา
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สังคมศึกษา หมู่ 2 : สังคมศึกษา
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 1 : ศิลปศึกษา
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ศิลปศึกษา หมู่ 2 : ศิลปศึกษา
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 2 : คณิตศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 1 : การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน การศึกษาปฐมวัย หมู่ 2 : การศึกษาปฐมวัย
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ฟิสิกส์ หมู่ 1 : ฟิสิกส์
พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 2 : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ชีววิทยา หมู่ 1 : ชีววิทยา
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1 : สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 : สาธารณสุขศาสตร์
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 2 : สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน นวัตกรรมอาหารฯ หมู่ 1 : นวัตกรรมอาหารและแปรรูป
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิศวกรรมฯ การจัดการอุต หมู่ 1 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
บัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 1 : บัญชี
บัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บัญชี หมู่ 2 : บัญชี
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ หมู่ 1 : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 1 : นิติศาสตร์
นิติศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นิติศาสตร์ หมู่ 2 : นิติศาสตร์
ศิลปะดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปะดิจิทัล หมู่ 1 : ศิลปะดิจิทัล
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ภาษาไทย หมู่ 1 : ภาษาไทย
นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน นวัตกรรมอาหารฯ หมู่ 1 : นวัตกรรมอาหารและแปรรูป
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คณิตศาสตร์ หมู่ 1 : คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 1 : สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 2 : สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สาธารณสุขศาสตร์ หมู่ 3 : สาธารณสุขศาสตร์
สถิติและวิทยาการสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สถิติและสารสนเทศ หมู่ 1 : สถิติและวิทยาการสารสนเทศ
สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 2 : สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เซรามิกส์และการออกแบบ หมู่ 1 : เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมอิเล็กฯ หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะและการออกแบบ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ศิลปะและการออกแบบ หมู่ 1 : ศิลปะและการออกแบบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมู่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 : การจัดการ
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 2 : การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน การท่องเที่ยวฯ หมู่ 1 : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน การตลาด หมู่ 1 : การตลาด
ดนตรีสากล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีสากล หมู่ 1 : ดนตรีสากล
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 1 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน เทคโนฯ คอมเพื่อการศึกษา หมู่ 2 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 1 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีตะวันตก หมู่ 2 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 64 หมู่เรียน ดนตรีไทย หมู่ 3 : ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 1 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 63 หมู่เรียน เศรษฐศาสตร์ฯ การค้าสมัยใหม่ 2 : เศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
28-0-28
27-0-27
28-6-22
28-3-25
22-1-21
23-2-21
32-0-32
29-0-29
30-0-30
29-0-29
28-1-27
29-6-23
26-0-26
25-0-25
30-0-30
29-0-29
36-1-35
52-0-52
38-0-38
39-0-39
4-0-4
11-2-9
31-9-22
30-2-28
38-0-38
37-0-37
16-0-16
5-0-5
39-0-39
42-0-42
31-0-31
33-0-33
25-0-25
27-0-27
26-0-26
28-1-27
28-3-25
42-0-42
11-0-11
47-0-47
39-0-39
27-1-26
34-1-33
10-0-10
29-0-29
24-0-24
6-0-6
33-0-33
30-0-30
36-0-36
47-0-47
11-0-11
6-0-6
33-0-33
37-0-37
37-0-37
41-0-41
10-0-10
35-0-35
33-0-33
31-0-31
5-0-5
29-0-29
35-0-35
30-0-30
22-0-22
6-0-6
25-0-25
25-0-25
9-0-9
9-1-8
28-0-28
33-0-33
33-0-33
51-0-51
37-0-37
38-0-38
12-0-12
30-6-24
34-10-24
25-10-15
23-2-21
14-13-1
39-0-39
34-0-34
10-0-10
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกเพลง การปรับวงอังกะลุง การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet