เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4021003
Chemistry II
เคมี 2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:30743C16-16-0 
อาจารย์: อาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ชีววิทยา หมู่ 1 : ชีววิทยา16-16-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1954
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1863
  02 อ. 09:29-12:10714C5-4-1 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี5-4-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 1954
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1863
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4021001 เคมี 1 สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ จลนพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet