เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
2072801
การปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ในสถานประกอบการ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
หน่วยกิต1(0-0-45)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20210201C7-5-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
สำรองให้:ดุริยางคศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์7-5-2
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet