เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4112204
Regression Analysis
การวิเคราะห์การถดถอย
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:20131 - LC 7C5-5-0 
อาจารย์: อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน
สำรองให้:สถิติและวิทยาการสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน สถิติและสารสนเทศ หมู่ 1 : สถิติและวิทยาการสารสนเทศ5-5-0
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องบรรยายสัตวศาสตร์ | 20507
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 220307
คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น การเลือกตัวแบบการถดถอย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet