เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001105
Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 13:49-16:20250401C37-37-0 
อาจารย์: อาจารย์ชวิศ สีหานาม
สำรองให้:ดุริยางคศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ดุริยางคศิลป์ หมู่ 1 : ดุริยางคศิลป์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
10-10-0
25-25-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20403
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250804
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet