เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4022203
Inorganic Chemistry II
เคมีอนินทรีย์ 2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-15:30714C11-9-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี10-8-2
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 20404
สอบปลายภาค: 19 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 1854
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4022201 เคมีอนินทรีย์ 1 ทฤษฎีกรุปสมมาตรและพอยท์กรุป สถานะพลังงานเชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม เคมีโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึก การเกิดพันธะในสารประกอบเชิงซ้อน สเปกตรัมอิเล็กตรอน สมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบ เชิงซ้อน จล นพลศาสตร์และกลไกป ฏิกิริยาของสารป ระกอบ เชิงซ้อนสารประกอบออร์แกนโนเมทัลลิก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet