เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4022204
Inorganic Chemistry Laboratory II
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
หน่วยกิต1(0-3-0)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-15:30714C11-9-2 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัทรา แตงทับทิม
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 65 หมู่เรียน เคมี หมู่ 1 : เคมี10-8-2
คำอธิบายรายวิชา
แบบจำลองโมเลกุลและพันธะโคเวเลนต์ การหาสมมาตรและสมาชิก สมมาตรของโมเลกุล การหาพอยท์กรุ๊ป และการหาจานวนอะตอมที่ไม่เคลื่อนที่ในแต่ละการทาการสมมาตร ปฏิกิริยาของธาตุทรานสิชัน การสังเคราะห์และการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบออร์แกนโนเมทัลลิก สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet