เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
0001105
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
คณะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3(3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 09:29-12:10250402C57-52-5 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์52-49-3
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150407
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230502
  02 พฤ. 12:59-15:30250402C55-42-13 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิศวกรรมฯ การจัดการอุต หมู่ 1 : วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ทุกชั้นปี
42-38-4
55-0-55
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1831
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 20301
  03 จ. 12:59-15:30250401C75-68-7 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
สำรองให้:เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 1 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ วิศวกรรมโยธา หมู่ 2 : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
35-32-3
36-34-2
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1948
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  05 อ. 09:29-12:10250402C73-58-15 
อาจารย์: อาจารย์ชวิศ สีหานาม
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 1 : สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน สัตวศาสตร์ หมู่ 2 : สัตวศาสตร์
30-26-4
33-32-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250706
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
  06 อ. 12:59-15:30250401C40-34-6 
อาจารย์: ดร.วิภาดา ทองธรรมสิริ
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เกษตรศาสตร์ หมู่ 1 : เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนฯ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
25-24-1
10-10-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 1863
สอบปลายภาค: 20 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250805
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet