เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3581005
Principles of Economics
หลักเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พ. 08:39-12:10240206C32-31-1 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 1 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ32-31-1
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250804
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250608
  02 พ. 13:49-17:10240206C33-28-5 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ33-28-5
สอบกลางภาค: 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250805
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250609
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet