เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4000301
ฟิสิกส์สำหรับออกแบบแฟชั่น
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายวิชาแกนคณะ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:20131 - LC 7C4-4-0 
อาจารย์: อาจารย์รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์
สำรองให้:ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน ออกแบบแฟชั่นฯ หมู่ 1 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ4-4-0
สอบกลางภาค: 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยายการสื่อสารมวลชน | 240702
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี | 240609
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet