เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4131202
ระบบฐานข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 อ. 12:59-16:20CIT 203C38-28-10 
อาจารย์: อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสารสนเทศ38-28-10
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการบัญชี | 240606
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250603
  02 พฤ. 12:59-16:20CIT 101/1C45-34-11 
อาจารย์: อาจารย์ศิโรรัตน์ สายปัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ37-30-7
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250705
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250604
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet