เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
9551104
Anatomy and Physiology II
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-12:10230401C52-49-3 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐฐ์ศศิ วิเศษหมื่น
อาจารย์เจนจิรา กุลวงศ์
ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์
อาจารย์สุมาลา สว่างจิต
อาจารย์เวียงพิงค์ ทวีพูน
อาจารย์บษพร วิรุณพันธุ์
สำรองให้:พยาบาลศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน พยาบาลศาสตร์ หมู่ 1 : พยาบาลศาสตร์52-49-3
สอบกลางภาค: 14 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียน | 150407
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 บรรยาย | 230502
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet