เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
3501005
การปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาผู้ประสานงานรายแกนคณะ
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 12:59-16:20240206C35-31-4 
อาจารย์: อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี
สำรองให้:บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บริหารธุรกิจ(ทรัพยากรฯ) ม. 1 : บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์35-31-4
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 135 - LC 11
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250607
  02 พฤ. 08:39-12:10240206C17-17-0 
อาจารย์: อาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร
สำรองให้:บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บริหารธุรกิจ(การเงินฯ) หมู่ 1 : บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน17-17-0
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยายการจัดการ | 240706
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 151007
  03 พ. 13:49-17:10240801C68-59-9 
อาจารย์: อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
สำรองให้:บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บริหารธุรกิจ(การตลาด) หมู่ 1 : บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด68-59-9
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียน | 150503/1
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียน | 150503/1
  04 จ. 08:39-12:10240405C31-26-5 
อาจารย์: อาจารย์จตุพร จันทารัมย์
สำรองให้:บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บริหารธุรกิจ(การจัดการ) หมู่ 1 : บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ31-26-5
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250803
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250605
  05 พฤ. 08:39-12:10240707C31-30-1 
อาจารย์: อาจารย์อัจฉรา หลาวทอง
สำรองให้:บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน บริหารธุรกิจ(การจัดการ) หมู่ 2 : บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ31-30-1
สอบกลางภาค: 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250802
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250606
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคกศ.บป.
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 ส. 07:59-12:10151202C50-32-18 
อาจารย์: อาจารย์อัจฉรา หลาวทอง
สำรองให้:บริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน การจัดการ หมู่ 1 รุ่น 66 : บริหารธุรกิจ (กลุ่มวิชาการจัดการ)35-32-3
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2567 เวลา 10:00 - 12:00 ห้องเรียน | 151202
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet