เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
4081402
Principles of Exercise and Sports Training
หลักการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2566 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 จ. 08:39-12:10BRU DOME 1C40-35-5 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 1 : วิทยาศาสตร์การกีฬา40-35-5
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250703
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250703
  02 จ. 12:59-16:20BRU DOME 1C37-34-3 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 66 หมู่เรียน วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ 2 : วิทยาศาสตร์การกีฬา37-34-3
สอบกลางภาค: 15 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:30 ห้องเรียนบรรยาย | 250704
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 ห้องเรียนบรรยาย | 250704
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet