เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
5553710
Architectural Photography
การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3(2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2563 


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
Sec.วันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)
  01 พฤ. 12:59-16:201872C25-15-10 
อาจารย์: อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์
สำรองให้:เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 61 หมู่เรียน เทคโนฯ สถาปัตย์ หมู่ 1 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม25-15-10
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆในการถ่ายภาพ การจัดแสงเงาการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet